Theo Verbeek

Psychoanalytische Psychotherapie

PSYCHOANALYTISCHE PSYCHOTHERAPIE

Psychoanalytische psychotherapie is de richting binnen de psychotherapie waarvan Sigmund Freud de grondlegger is. Bij dit therapiekader wordt de betekenis van het heden in relatie gebracht tot het verleden. Ervaringen in de kindertijd kleuren in belangrijk mate de wijze waarop iemand later intrapsychisch en relationeel functioneert. Men richt zich in deze psychotherapie richting meer op onderliggende problematiek dan louter op symptoombestrijding. In de behandeling wordt ruimte gecreëerd voor het ontdekken, herkennen en begrijpen van onverwerkte en onbewuste gevoelens. Immers bij aanmelding hebben cliënten vaak een onbevredigend leven op sommige terreinen; er zijn verstoringen in werk, studie of intieme relaties. Wensen, gedachten en gevoelens worden vaak weggehouden of uitvergroot waardoor emotionele conflicten ontstaan tussen wat men werkelijk wil en wat men doet. Eveneens herhaalt men vaak disfunctionele patronen. Symptomen tonen aan dat wensen en angsten botsen. Ook in interpersoonlijke c.q. tussenmenselijke relaties worden problemen vaak helder en voelbaar die zich ook herhalen in het contact tussen patiënt en behandelaar; in psychoanalytische psychotherapie wordt hier bij uitstek naar gekeken en ontrafeld wat er dan gebeurt; werken in of van de overdracht genaamd. Ook wat u beleeft, dus denkt, doet en voelt naar mij als behandelaar in de sessies is van groot belang om te benoemen. 

Dus binnen een psychoanalytische psychotherapie wordt er in een veilige omgeving in samenspraak gewerkt aan het ervaren, onderzoeken en verwerken van gevoelens waarbij doorgaans blijkt dat de oorsprong van de problemen samenhangen met vroegere ervaringen. Het doel is om zelfinzicht te vergroten, bewegingsvrijheid in denken en doen uit te bouwen en dat gedrag meer verbonden kan worden aan werkelijke intenties en waarbij aanmeldingsklachten verbleken c.q. uitdoven. Het gaat om vrijheid van meningsuiting; niet in de buitenwereld maar in de binnenwereld. Het geeft dan toegang tot onbekende gebieden in ons innerlijk en laat het zelfbedrog niet al te destructief zijn. Levenskwaliteit, zelfcontrole en levenssatisfactie verbeteren dus door een psychoanalytische behandeling! Er ontstaat meer veerkracht en draagkracht. Het maakt dat je op een meer vitale manier in de wereld staat met meer gevoelsprecisie.